TCPV Hoa Kỳ nhận xem xét hồ sơ di dân bất hợp pháp, từ chối xét hồ sơ gian lận bầu cử Tổng Thống
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-01
------------
Israel stampede: Netanyahu vows to investigate
Tác giả : Reuters Nguồn: Youtube

----------