Ba Cây Trúc trả đòn cho tên Joseph Phạm của Xú Khí Vẹm
Author: Ba Cây Trúc Posted on: 2018-05-31
Hôm nay chúng tôi được thân hữu gởi cho đọc bài tấn công dơ dáy và chụp mũ của tên Joseph Phạm Trọng luật chủ website Xú Khí Vẹm. Hắn ra đòn trước, mượn từ ngữ dơ dáy "Ba Căn Cọt" của thằng mất dạy Trương MInh Hòa đẻ ra để bôi lên trang mạng của chúng tôi và còn tuôn ra lời phỉ báng ông Lê Hùng Bruxelles cho nên chúng tôi phản đòn lại mà thôi, chứ chúng tôi không muốn tự ý gây náo động cộng đồng bằng những lời chưởi rủa vô giáo dục theo kiểu VC mà tên Joseph Phạm Trọng Luật đang tung lên mạng của hắn.
.


Xú Khí Vẹm