Nov-21__15,000 phiếu bầu ở tiểu bang Nevada đến từ tiểu bang khác.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-21
----------