Cơ hội cho Joe Biden và Kamala Harris CHÍNH THỨC BẰNG KHÔNG khi luật pháp Mỹ vào cuộc phán xử!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-20
----------