Oct|19|AM|TT.Trump đang dẫn đầu các tiểu bang chiến địa. Phe Biden lo sợ kêu gọi “Đừng khinh địch”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-19
----------