Gọng kìm Mỹ Nhật đang siết chặt Trung Quốc
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên Ngày đăng: 2019-06-15